UCC Commemorative Committee Announces Bilash as National Resident Historian

MEDIA RELEASE

RESIDENT HISTORIAN ANNOUNCED FOR UKRAINIAN SETTLEMENT CELEBRATIONS

December 20, 2011-Winnipeg, Canada-The Ukrainian Canadian Congress has announced the appointment of a National Resident Historian, as the Ukrainian community in Canada marks the 120th anniversary of settlement in Canada, and begins preparations for a celebration much larger in scope – the 125th anniversary, in 2016.

“These milestone anniversaries are, in and of themselves, historically significant in the life of our community – just as much as the documented events and achievements that we celebrate define Ukrainian Canadians and our collective place in the national history of Canada,” says 120th Anniversary Commemorative Committee Chair Roman Brytan. “As we celebrate together, it is vital that we also speak with one voice about the Groundbreakers, Nation-Builders and Trailblazers who contribute to the dynamic, vital role that our community plays in the ongoing growth of Canada as a nation.”

Radomir Bilash is Senior Historian for the Ukrainian Cultural Heritage Village, with which he has been associated in a variety of capacities since 1977. Insofar as this world-class historical museum focuses on the first decades of Ukrainian homestead settlement and East-Central townsite development, “Radomir is uniquely equipped to provide an accurate, factual context to the region and settlers that started it all,” continues Brytan.

He is Project Manager for the Alberta-Ukraine Genealogical Project, and President of the Canadian Association of Ukrainian Ethnology. As author of numerous articles on Ukrainian Canadian culture and history, and researcher/consultant for the Canadian Museum of Civilization, Radomir Bilash also finds time to lecture at the University of Alberta on Early Ukrainian Canadian Culture, as Adjunct Associate Professor in the Department of Modern Languages and Cultural Studies.

“In short,” says Brytan, “Radomir brings with him a well-rounded and well-founded understanding of our Ukrainian Canadian identity. This, when seasoned with an array of cultural involvement in the community and a track record in multicultural broadcasting, allows Radomir to readily interpret facts and references in a narrative and contextual manner that can be easily digested by the mildly curious and the intensely academic.”

Bilash’s first task will be to develop a webpage through the Commemorative Committee and Ukrainian Canadian Congress, which will provide a treasury of gems of factual information and worldwide historical references for anyone looking to find a quotation, an overview, a series of statistics, or a narrative study pertaining to Ukrainians in Canada. He will also be available on an ongoing basis to respond to direct requests for texts, scripts and other materials to be used in Anniversary event programmes, interpretive displays, even works of artistic inspiration.

“For now,” concludes Brytan, “we thank Radomir for taking on the role of National Resident Historian, and look forward to the many ways in which he will enable the Ukrainian Canadian Congress to reach out to members and connect with the general community, for a better collective understanding of the past that defines us, and a greater collective appreciation for the future that beckons to us.”

FOR MORE INFORMATION:

Roman Brytan, Chair, 120th Anniversary Commemorative Committee

780-863-2040 or roman.brytan@rci.rogers.com

Radomir Bilash, National Resident Historian, Ukrainian Canadian Congress atrbilash@yahoo.com

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКА ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ

20 грудня 2011 р.- Вінніпеґ  Манітоба- Конґрес Українців Канади оголошує про призначення національного історика у зв’язку зі святкуванням 120-річчя поселення української громади в Канаді і підготовкою до відзначення 125-річчя у 2016 році.

«Ці знаменні річниці є такими ж історично важливими у житті нашої громади, як і задокументовані події і досягнення, які ідентифікують українських канадців і наше колективне місце в національній історії Канади, – зазначив голова Комітету вшанування 120-річчя Роман Британ. – Ми відзначаємо їх разом, і нам життєво важливо говорити в один голос про “Новаторів, Будівничих нації і Першопроходців,” які роблять значний внесок у динамічну роль, яку наша громада відіграє у послідовному зростанні Канади як нації.»

Радомир Білаш є старшим науковим співробітником Села спадщини української культури, з яким він був пов’язаний у різних ролях з 1977 року. Оскільки цей світового рівня історичний музей зосереджує увагу на перших декадах українського поселення і розвитку містечок, «Радомир озброєний унікальними знаннями для забезпечення точного контексту регіону і поселенців, з яких все почалося,» – продовжує Британ.

Він є менеджером генеалогічного проекту Альберта-Україна і президентом Канадської асоціації української етнології. Як автор численних статей з української історії та культури, Радомир Білаш знаходить час для читання лекцій з ранньої українсько-канадської культури в Альбертському Університеті як ад’юнкт-доцент на кафедрі сучасних мов і культурних студій.

«Коротше кажучи, – зауважує Британ, – Радомир приніс всебічне і ґрунтовне розуміння нашої українсько-канадської ідентичності. Це разом із глибоким залученням до культурного життя громади і значним досвідом роботи в багатокультурних засобах масової інформації дозволяє Радомирові добре інтерпретувати факти і посилання у розповідній контекстуальній манері, яка легко засвоюється як зацікавленими, так і академічними колами».

Перше завдання Білаша – розробити веб-сторінку через Комітет вшанування і Конґрес Українців Канади, яка забезпечить фактичну інформацію і список історичної довідкової літератури з усього світу для тих, хто хоче знайти цитату, огляд, статистику або описові дослідження, що стосуються українців у Канаді. Він також матиме змогу постійно відповідати на прямі запити щодо текстів, рукописів та інших матеріалів, які будуть використовуватися у програмі святкування річниці, а також виставок та мистецьких творів.

«Наразі, – закінчує Британ, – ми вдячні Радомирові за те, що він погодився взяти на себе обов’язки національного історика і з нетерпінням чекаємо, як він зможе допомогти Конґресові Українців Канади співпрацювати зі своїми членами та налагодити контакти з громадою для кращого розуміння минулого, яке визначає нас, і – для колективного доцінення майбутнього, яке вабить нас».

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Роман Британ, Голова, Комітет вшанування 120-річчя

780-863-2040 або roman.brytan@rci.rogers.com

Радомир Білаш, Національний історик, Конгрес українців Канади

rbilash@yahoo.com

Дарла Пеннер,
пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон:  (204) 942-4627
електронна адреса: dpenner@ucc.ca
інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed