Dr. Irena Makaryk Illustrated talk

March 22, Thurs. 7:30 pm.

Naukove Tovarystvo im. T. Shevchenka v Ottavi (Shevchenko Scientific Society, Ottawa)  presents Dr.
Irena Makaryk with an illustrated talk ” Les’a Kurbasa Teatr Berezil v Paryzhi i v Niu Iorku”.

In Ukrainian.

Ukr Catholic Shrine hall, 952 Green
Valley Cresc. (off  Prince of Wales Dr.)


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed