UCC COMMITTEE CHAIR VALENTINA KURYLIW NAMED DIRECTOR OF HREC

UCC COMMITTEE CHAIR VALENTYNA KURYLIW NAMED DIRECTOR OF PRESTIGIOUS HOLODOMOR RESEARCH AND EDUCATION CONSORTIUM

 

Ms. Valentina Kuryliw

 

March 13, 2013 – OTTAWA-The Ukrainian Canadian Congress congratulates Ms. Valentina Kuryliw, Chair of the Ukrainian Canadian Congress (UCC) National Holodomor Education Committee on her appointment as a director of the prestigious Holodomor Research and Education Consortium (HREC).

The mandate of the HREC includes research, study, publication and dissemination of information about the 1932 – 1933 Famine Genocide in Ukraine, the Holodomor, ensuring that the Ukrainian experience receives greater recognition in society at large and that it is represented in the teaching of history and genocide. The HREC will draw upon the capabilities of CIUS units and engage a range of educators, scholars and institutions in the West and in Ukraine.

“Ms. Kuryliw’s dedication to preparing, implementing and disseminating teaching materials on the Holodomor and the Internment of Ukrainian Canadians in World War I, has profoundly influenced the way the Ukrainian community is portrayed in our schools,” stated Paul Grod, UCC National President. “Valentina’s leadership and passion for Ukrainian truth and history are heartfelt and without her hard work, the teaching of the Holodomor in Canadian schools would remain in the shadows. I would like to congratulate her on this important appointment.

The HREC will call upon the expertise of Ms. Kuryliw to provide the educational component, preparation and dissemination of authoritative and accessible Holodomor resources for students, educators, schools, school boards, ministries and other institutions. Ms. Kuryliw’s expertise will be used to engage in ongoing outreach activities to support the inclusion of the Holodomor in programs and curricula.

Ms. Kuryliw has over 40 years of experience as a teacher and department head in the province of Ontario. For over 16 years, Ms. Kuryliw has offered additional qualifications courses for history teachers in Ukraine regarding teaching history using critical thinking skills and interactive methods. Ms. Kuryliw authored “Metodyka vykladannya istorii” or “Methodology for Teaching History”, which received the Ministry of Education of Ukraine recommendation (2008) to be used as a text for teacher training in institutes and universities in Ukraine.  

In 2009, she became the Chair of the National Holodomor Education Committee of the Ukrainian Canadian Congress.  In addition to this, Ms. Kuryliw has conducted In-Service Teacher Training sessions in Ontario and across Canada for professional organizations and school boards on the Holodomor and Internment.

Under Ms. Kuryliw’s guidance the HREC will serve as a repository for existing teaching materials, post materials on a user- friendly website with the ability to reprint and distribute resources essentials to its mandate.

The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) announced the establishment of the Holodomor Research and Education Consortium (HREC) in January 2013. The HREC was made possible by a generous gift of $1,062,000 from the Temerty Family Foundation (Toronto).

 

ГОЛОВУ КОМІТЕТУ КУК, ВАЛЕНТИНУ КУРИЛІВ, ПРИЗНАЧЕНО ДИРЕКТОРОМ НОВОСТВОРЕНОГОДОСЛІДНО-ОСВІТНЬОГО КОНСОРЦІУМУ З

ВИВЧЕННЯ ГОЛОДОМОРУ

 

13 березня, 2013 – ОТТАВА-Конґрес Українців Канади вітає пані Валентину Курилів, голову Комітету Конґресу Українців Канади (КУК) з призначенням на посаду директора новоствореного дослідно-освітнього консорціуму із вивчення Голодомору (ДОКВГ).

Мандат (Обов’язок)  ДОКВГ включає в себе дослідження, вивчення, публікацію та розповсюдження інформації про Голодомор 1932-1933 в Україні, що сприяє отриманню широкого визнання українського досвіду в суспільстві в цілому і представленню його у викладанні історії та геноциду. ДОКВГ буде опиратися на можливості підрозділів КІУС і залучати педагогів, вчених і навчальні заклади Заходу та України.

“Відданість, з якою пані Курилів готувала, виконувала та розповсюджувала навчальні матеріали про Голодомор та інтернування українців у Канаді під час І Світової війни, глибоко вплинула на те, як українська громада зображена в наших школах.” – заявив національний президент КУК, Павло Ґрод. “Очолена Валентиною діяльність за правдиву історію України є щирою, і без її важкої праці вивчення Голодомору у канадських школах залишилось би в тіні. Я хочу привітати пані Валентину з цим важливим призначенням.”

ДОКВГ звертатиметься до знань і досвіду пані Курилів для забезпечення навчальними матеріалами, підготовки та розповсюдження достовірних та доступних ресурсів про Голодомор для студентів, педагогів, шкіл, шкільних рад, міністерств та інших установ. Досвід Пані Курилів буде використаний для поточної інформаційно-пропагандистської діяльності на підтримку включення Голодомору в програми і навчальні плани.

Пані Курилів має більш, ніж 40-річний досвід роботи викладачем і завідувачем відділу в провінції Онтаріо. Більш як 16 років тому пані Курилів запровадила додаткові кваліфікаційні курси для вчителів історії України, які пропонують викладання історії з використанням навичок критичного мислення та інтерактивних методів. Пані Курилів є автором “Методики викладання історії” (“Methodology for Teaching History”), яка отримала рекомендацію від Міністерства освіти України (2008) для використання як навчальний посібник для підготовки викладачів в інститутах та університетах України.

З 2009 п. Курилів є головою Національного Комітету Конґресу Українців Канади з вивчення Голодомору. Окрім цього, пані Курилів проводила In-Service курси підготовки вчителів на теми Голодомору та Інтернування для професійних організацій та шкільних рад в Онтаріо і по всій Канаді.

Під керівництвом пані Курилів ДОКВГ слугуватиме сховищем для існуючих навчальних матеріалів, розміщуватиме матеріали на зручному для користувачів веб-сайті з можливістю передруковувати і поширювати ресурси, потрібні для  Мандату. 

Канадський інститут українських студій (КІУС) оголосив про створення дослідно-освітнього консорціуму із вивчення Голодомору (ДОКВГ) в січні 2013 року. Створення ДОКВГ стало можливим завдяки щедрому дарунку від Фонду родини Темертей (Торонто) на суму $ 1.062.000.00.
 


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed