UCC Welcomes Canadian International Observer Mission Report

UKRAINIAN CANDIAN CONGRESS WELCOMES FINAL REPORT OF

CANADIAN INTERNATIONAL OBSERVER MISSION

OTTAWA -APRIL 4, 2013 – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) welcomed the Final Report of the Canadian government sponsored International Election Observer Mission for Ukraine’s October 2012 parliamentary elections released by Head of Mission Senator Raynell Andreychuk.

“The Ukrainian Canadian community is grateful that the government of Canada sent this largest ever independent Election Observer Mission to monitor the election process in Ukraine. We noted with interest that the mission concluded that the elections fell short of meeting international standards in regard to free and fair elections,” stated UCC National President Paul Grod. “We are thankful to the Canadian government for placing Canada at the vanguard of nations when it comes to promoting and monitoring democracy, human rights and the rule of law in Ukraine.”

The government of Canada sponsored a 500 person electoral observation mission including 422 through CANADEM and the remainder through the OSCE. These were in addition to the nearly 300 self-financed observers under the auspices of the Ukrainian World Congress.

The CANADEM Mission concluded that:

“Mission Canada concludes that – taking into account its interim reports, the findings of Election Day, and the subsequent problems in transfer of results and tabulation of data – Ukraine’s parliamentary elections fell short of meeting international standards, and that these elections marked a regression in Ukraine’s democratic development.”

“The Ukrainian Canadian Congress urges the government of Canada to continue to monitor these parliamentary elections through to their conclusion and ensure that the re-elections in the 5 disputed districts are held quickly and monitored to ensure that the results are a true reflection of the will of the Ukrainian people,” stated Grod. “These re-elections are taking place in an atmosphere of political recrimination and selective justice as we have seen with several deputies, notably Yulia Tymoshenko’s lawyer Serhiy Vlasenko being denied his seat in the Verkhovna Rada. We encourage the government of Canada to continue to pursue the policy of engagement that it set out in its response to the Foreign Affairs Committee’s report and findings last fall.”

Although some may question the effectiveness of sending a large contingent of election observers to Ukraine, given the erosion of democracy there since the Presidential vote of 2010, Jaroslaw Balan, Chair of the UCC’s Canada-Ukraine committee disagrees. “Building a democracy from the wreckage of a totalitarian state is a long and difficult process. As anyone who has ever participated in such a mission knows, the presence of foreign observers acts both as a partial deterrent to massive electoral fraud and provides significant moral support to those Ukrainian citizens fighting to secure a democratic future for their country under very challenging conditions.”

The Mission Canada final report is available at: www.canadem.ca

 

 

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ СХВАЛЮЄ ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

КАНАДСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ МІСІЇ СПОСТЕРІГАЧІВ

ОТТАВА – 4 КВІТНЯ 2013 – Конґрес Українців Канади (КУК) схвалив підсумковий звіт канадської міжнародної місії спостерігачів за проведенням парламентських виборів в жовтні 2012 в Україні, яку фінансував уряд Канади, опублікуваний головою місії сенатором Рейнел Андрейчук.

“Конґрес Українців Канади вдячний, що уряд Канади надіслав найбільшу в своїй історії незалежну місію спостерігачів за виборами для контролю виборчого процесу в Україні. Ми з інтересом зауважили, що місія дійшла висновку, що під час виборів не були дотримані міжнародні стандарти щодо вільних і чесних виборів”, заявив президент Національного КУК Павло Ґрод. “Ми вдячні канадському уряду за те, що ставить Канаду в аванґард країн, коли справа доходить до просування і моніторингу демократії, прав людини і верховенства права в Україні”.

Уряд Канади профінансував місію спостерігачів за виборами з 500 осіб, в тому числі422 від CANADEM і решта від ОБСЄ. На додаток були близько 300 незалежних спостерігачів під егідою Конґресу Українців Канади.

Місія CANADEM підсумувала, що:

“Місія Канада підсумувала, що – з урахуванням її проміжних звітів, даних, отриманих у день виборів, і наступних проблем в передаванні результатів і підбитті підсумків даних – парламентські вибори в Україні не відповідали міжнародним стандартам, і ці вибори ознаменували регрес у демократичному розвитку України.”

“Конґрес Українців Канади закликає уряд Канади продовжувати контролювати хід цих парламентських виборів до їх закінчення і переконатися, що перевибори на 5 спірних дільницях проводяться швидко і впорядковано, щоб гарантувати, що результати є істинним відображенням волі українського народу”, заявив Ґрод. “Ці перевибори відбуваються в атмосфері політичних звинувачень і вибіркового правосуддя, як ми бачили на прикладі кількох депутатів, зокрема, адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка, якого позбавили мандата у Верховній Раді. Ми закликаємо уряд Канади продовжувати проводити політику взаємодії, що викладено у його відповіді на звіт Комітету закордонних справ і результати минулої осені.”

Хоча дехто може сумніватися в ефективності відправлення великого контингенту спостерігачів за виборами до України, враховуючи ерозію демократії там після президентських виборів 2010 року, Ярослав Балан, голова Канадсько-Українського комітету КУК, з цим не згоден. “Побудова демократії на уламках тоталітарної держави є тривалим і складним процесом. Кожному, хто коли-небудь брав участь в роботі такої місії, відомо, що присутність іноземних спостерігачів є як частково стримуючим фактором для масової фальсифікації виборів, так і забезпечує значну моральну підтримку тим українським громадянам, які стають на захист демократичногомайбутнього для своєї країни в дуже складних умовах.”

Підсумковий звіт місії Канада доступний на: www.canadem.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed