УКРАЇНА – ЖЕРТВА НОВИХ РЕПРЕСИВНИХ ЗАКОНІВ – кажуть українські канадці


Download (DOCX, 158KB)

18 січня 2014

ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ!

УКРАЇНА – ЖЕРТВА НОВИХ РЕПРЕСИВНИХ ЗАКОНІВкажуть українські канадці

Заклик до введення санкцій та візових обмежень

Оттава – Конгрес Українців Канади (КУК) засуджує дії Президента України Віктора Януковича, який підписав низку законів, що обмежують свободу слова, свободу зібрань, право на належне проведення  правосуддя та свободу асоціацій; серйозно скорочують політичні права та свободи громадян в Україні.

Закони, що введені в дію, призначені зупинити мирні протести на Євромайдані,  що показують рішучість українського народу жити у вільному, справедливому та демократичному суспільстві. Замість того, щоб вести конструктивний діалог зі своїми громадянами, уряд придушує ці протести через репресії, цензуру та залякування.

КУК закликає Канаду, разом зі своїми американськими та європейськими союзниками, до негайного введення візових обмежень та індивідуальних фінансових санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав і свобод людини в Україні.

“Після вступу на посаду, Президент України дав клятву дотримуватися Конституції і захищати права і свободи українського народу. Сьогодні, підписуючи ці закони, Президент де-факто перетворив Україну на поліцейську державу”, сказав Павло Ґрод, президент Конгресу Українців Канади. “Ці закони були прийняті в порушення Конституції України і з брутальними порушеннями парламентських процедур. На жаль, Президент Янукович висловив підтримку як авторитарним методам схвалення, так і змісту та сутності цих законів.”

КУК висловлює повну солідарність з народом України у їх мирній боротьбі за побудову вільної і демократичної держави. Президент КУК дав роз’яснення щодо ситуації в Україні в інтерв’ю Національним новинам CTV National News, після прийняття нових законів  проти протестуючих: http://www.ctvnews.ca/video?clipId=277100.

“Ми стривожені, що українці зіткнуться з жорстокими репресіями, оскільки ці драконівські закони вступають в силу негайно”, сказав Ґрод. “Ми вражені, як Голова  Верховної Ради України Володимир Рибак зрежисував це незаконне голосування допустивши насильство щодо опозиційних депутатів, вийшовши за межі допустимого».

Підписання так званих «диктаторських законів» за один день перетворило країну на поліцейську державу, яку багато експертів тепер порівнюють з Росією, Білоруссю та Північною Кореєю. Не меншу стурбованість викликає і те, що в той же день, коли Президентом було підписано «диктаторські закони», також звільнено командувача Сухопутних військ Збройних сил України, главу Адміністрації Президента, та призначено більше 70 нових суддів по всій Україні, з метою консолідації контролю над збройними силами,  судовою системою в додаток до контролю законодавчих органів та органів виконавчої влади.

Світова реакція на прийняття законів була швидкою та суворою. Міжнародна Амністія (Amnesty International) заявила: “Приймаючи цей закон, уряд нівелює будь-який прогрес України, досягнутий за останні двадцять років у напрямку повного дотримання своїх міжнародних зобов’язань у галузі прав людини.” (http://www.amnesty.org/en/news/ukraine-s-new-charter-oppression-2014-01-17).

КУК висловлює подяку Уряду Канади та депутатам Парламенту Канади за їх постійну та незмінну підтримку народу України. Міністр закордонних справ Канади, високоповажний Джон Берд, який у грудні відвідав протестуючих в Україні, заявив учора: “Канада рішуче підтримує український народ, який  сміливо виступив на підтримку вільної та демократичної України. Канада готова  та підготовлена розглянути всі можливості, щоб дати чітко зрозуміти, на чиєму боці вона є”.

-30-

 

Контактні дані КУК для ЗМІ:

Тарас Залуський, Виконавчий Директор

Телефон: (613) 232 – 8822

Email: ucc@ucc.ca

Веб-сайт: www.ucc.ca

 

 

Основна інформація щодо українських законів, підписаних Президентом Януковичем

 

Серед інших положень, нові закони передбачають наступні поправки до законодавства України:

 • Держава може приймати рішення про заборону доступу в Інтернет;
 • Криміналізація наклепу у засовах масової інформації у вигляді критики урядових чиновників – до двох років позбавлення волі;
 • До п’яти років позбавлення волі за блокування урядових будівель;
 • До 15 діб арешту за самовільну установку наметів, сценічних конструкцій та звукового обладнання;
 • До 10 діб арешту за участь у мирних зібраннях, носіння маски, шолому або використання інших засобів маскування обличчя;
 • Рух у автоколонах з більш ніж 5 авто без узгодження з Міністерством внутрішніх справ карається позбавленням прав керування автомобілем на строк до двох років з вилученням транспортного засобу;
 • Введення широкого та розмитого визначення «екстремістської діяльності», яке містить заборону НУО та церкви приймати участь у громадянських протестах.
 • Санкціонування заочного кримінального провадження, у тому числі щодо справ з позбавлення волі, у випадках, коли особа відмовляється з’явитися до суду, але здійснення кримінального провадження визнано можливим за відсутності такої особи;
 • Блокування доступу до житлових будинків – до шести років позбавлення волі
 • Збір і поширення інформації про Беркут (спеціальний підрозділ безпеки України), суддів або членів їх сімей – до 2 років позбавлення волі;
 • Депутати можуть бути позбавлені імунітету простою більшістю голосів у парламенті України (Верховній Раді), що дозволить ініціювати проти них порушення кримінальної справи, затримання або арешт, без попереднього розгляду цього питання відповідним парламентським комітетом;
 • Амністія від переслідування, що була раніше прийнята Верховною Радою відносно мирних демонстрантів, які брали участь в акціях протесту починаючи з 21 листопада 2013, в даний час поширюється та звільняє від покарання тих, хто скоїв злочини проти протестуючих, в тому числі Беркута та інших працівників правоохоронних органів;
 • НУО, які отримують засоби іноземного походження, повинні включати в свою назву словосполучення “громадське об’єднання, яке виконує функції іноземного агента”, що надає можливість застосування ретельних перевірок, додаткових податків та нормативних заходів.

 
Download (DOCX, 144KB)

January 18, 2014

FOR IMMEDIATE RELEASE!

UKRAINE VICTIM OF NEW REPRESSIVE LAWS – say Ukrainian Canadians

            Call for sanctions and visa restrictions to be applied

 

OTTAWA – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) condemns the actions of Ukraine’s President Victor Yanukovych, who signed a series of laws that curb freedom of speech, freedom of assembly, the right to legal due process and freedom of association; severely curtailing civil liberties and political rights in Ukraine.

 

The laws implemented are intended to shut down the Euromaidan protests, which have underscored the determination of the Ukrainian people to live in a free, just and democratic society. Rather than engaging in constructive dialogue with its citizens, the government is silencing these protests through repression, censorship, and intimidation.

 

The UCC calls for Canada, together with its U.S. and European allies to immediately implement visa restrictions and individual financial sanctions against those responsible for perpetrating the violations of human rights and freedoms in Ukraine.

 

“Upon taking office, Ukraine’s President swore an oath to uphold the Constitution and protect the rights and freedoms of the Ukrainian people. Today, by signing these laws, the President has de facto turned Ukraine into a police state,” said Paul Grod, President of the Ukrainian Canadian Congress. “These laws were passed in violation of Ukraine’s Constitution and with egregious contraventions of Parliamentary procedures. President Yanukovych has signaled his approval for these authoritarian methods, and for the content and substance of these laws.”

 

The UCC expresses its complete solidarity with the people of Ukraine in their peaceful struggle to build a free and democratic nation.  UCC President explains the situation in Ukraine in an interview on CTV National News as new laws are passed against protestors http://www.ctvnews.ca/video?clipId=277100.

 

 

 

“We fear that Ukrainians will face violent repression, as these draconian laws take effect immediately”, said Grod.  “We are appalled that Ukraine’s Parliamentary  Chairman Volodymyr Rybak would choreograph this illegitimate vote and allow for violence against opposition deputies to take place in the Parliament without censure.”

 

The signing of the so-called “Dictatorship Laws” have transformed the country overnight into a police state that many experts have compared to Russia, Belarus and North Korea.  Equally concern is the fact that on the same day the “dictatorship laws” were signed by the President, he fired the Commander of the Armed Forces, the Head of the Presidential Administration, and appointed over 70 new judges throughout Ukraine in an effort to consolidate control over the military and judiciary in addition to the legislative branch and the executive.

 

Global reaction to the legislation has been swift and harsh. Amnesty International stated:  “in passing this law the government is halting any progress Ukraine has made over the past twenty years towards full compliance with its international human rights obligations.” (http://www.amnesty.org/en/news/ukraine-s-new-charter-oppression-2014-01-17).

 

The UCC wishes to thank the Government of Canada and Canada’s Parliamentarians for their continued and unwavering support for the people of Ukraine.  Canada’s Foreign Minister, the Honourable John Baird, who in December visited to protesters in Ukraine, stated yesterday, “Canada strongly supports the Ukrainian people, who have spoken out courageously in support of a free and democratic Ukraine. Canada is ready and prepared to consider all options to make clear on whose side we stand.”

 

-30-

 

UCC Media Contact:

Taras Zalusky, Executive Director

Telephone: (613) 232 – 8822

Email: ucc@ucc.ca

Website: www.ucc.ca

 

 

Backgrounder on Ukrainian Laws signed by President Yanukovych

Among other provisions, the new laws provide for the following amendments to Ukrainian legislation:

 

 • State may take the decision to ban Internet access;
 • Criminalization for libel targeting media for criticizing government officials, up to two years in jail;
 • Blocking government buildings, up to five years in jail;
 • Up to 15 days arrest for unauthorized installation of tents, stages and sound equipment;
 • Up to 10 days arrest for participation in peaceful gatherings wearing a mask, helmet or other means of covering one’s face;
 • Groups of more than 5 cars driving together require permission from the Ministry of Interior Affairs, otherwise, the drivers face loss of license and vehicle for up to two years;
 • A broad definition of “extremist activities” adopted disallows NGOs and churches from engaging in support of civil protests.
 • Allowing trial and sentencing in absentia of individuals, including prison terms, in cases where the person refuses to appear in court and when criminal proceedings in absence of such person are pronounced possible;
 • Blocking access to residential buildings, up to six years in jail
 • Gathering and disseminating information about Berkut (Ukraine’s special security force), judges or their families, up to 2 years in jail;
 • MPs may be stripped of immunity by a simple majority vote in Ukraine’s Parliament (the Verkhovna Rada) thereby allowing initiation of criminal proceedings, detention or arrest with such cases no longer requiring prior review by the relevant Parliamentary Committee;
 • Amnesty from prosecution previously adopted by the Verkhovna Rada and granted to peaceful protestors who participated in protests since November 21, 2013 has now been extended to also exempt from punishment those who committed crimes against protestors, including Berkut and other law enforcement officials;
 • NGOs that accept foreign funds must include in their title the term “civic organizations that fulfills the functions of a foreign agent” and face high scrutiny, additional tax and regulatory measures.

�fy”�{� �/� ans-serif”‘>

 

-30-

 

UCC Media Contact:

Taras Zalusky, Executive Director

Telephone: (613) 232 – 8822

Email: ucc@ucc.ca

Website: www.ucc.ca

 

 

Backgrounder on Ukrainian Laws signed by President Yanukovych

Among other provisions, the new laws provide for the following amendments to Ukrainian legislation:

 

 • State may take the decision to ban Internet access;
 • Criminalization for libel targeting media for criticizing government officials, up to two years in jail;
 • Blocking government buildings, up to five years in jail;
 • Up to 15 days arrest for unauthorized installation of tents, stages and sound equipment;
 • Up to 10 days arrest for participation in peaceful gatherings wearing a mask, helmet or other means of covering one’s face;
 • Groups of more than 5 cars driving together require permission from the Ministry of Interior Affairs, otherwise, the drivers face loss of license and vehicle for up to two years;
 • A broad definition of “extremist activities” adopted disallows NGOs and churches from engaging in support of civil protests.
 • Allowing trial and sentencing in absentia of individuals, including prison terms, in cases where the person refuses to appear in court and when criminal proceedings in absence of such person are pronounced possible;
 • Blocking access to residential buildings, up to six years in jail
 • Gathering and disseminating information about Berkut (Ukraine’s special security force), judges or their families, up to 2 years in jail;
 • MPs may be stripped of immunity by a simple majority vote in Ukraine’s Parliament (the Verkhovna Rada) thereby allowing initiation of criminal proceedings, detention or arrest with such cases no longer requiring prior review by the relevant Parliamentary Committee;
 • Amnesty from prosecution previously adopted by the Verkhovna Rada and granted to peaceful protestors who participated in protests since November 21, 2013 has now been extended to also exempt from punishment those who committed crimes against protestors, including Berkut and other law enforcement officials;
 • NGOs that accept foreign funds must include in their title the term “civic organizations that fulfills the functions of a foreign agent” and face high scrutiny, additional tax and regulatory measures.

Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed