UCC: “Referendum” in Crimea is Unconstitutional, Illegitimate and Illegal

UCC: “REFERENDUM” IN CRIMEA IS UNCONSTITUTIONAL, ILLEGITIMATE AND ILLEGAL

 

The Ukrainian Canadian Congress considers the decision taken by the Crimean Parliament to hold a referendum on 16 March on the status of Crimea to be unconstitutional, illegitimate, and illegal.

 

The Ukrainian courts, whose authority is supreme on the entirety of the territory of Ukraine, have declared that both the appointment of the head of the Cabinet of Ministers of Crimea and the decision by the Crimean parliament to hold this referendum are illegitimate. The Crimean parliament has exceeded its authority in establishing this referendum, and according to the Constitution of Ukraine, its decisions are illegal.

 

The UCC does not recognize the referendum, and rejects its results.  We commend the decisions of the governments of Canada, the United States, and the European Council to declare the referendum illegitimate.

 

The decision to hold the referendum violates several provisions of the Constitution of Ukraine, most importantly:

 

– Article 2 The sovereignty of Ukraine applies to its entire territory. Ukraine is a unitary state. The territory of Ukraine within the measures of its current borders is whole and inviolable.

– Article 19 – […] State organs and organs of local self-government, their official persons, are obligated to act only on the basis, within their responsibilities and in a manner envisaged by the Constitution and Laws of Ukraine.

– Article 73 Any changes to the territory of Ukraine are decided solely through an all-Ukrainian referendum.

 

In addition to the obvious unconstitutionality of the referendum, there are both moral and practical reasons for its illegitimacy. Any referendum taking place in a country under military occupation about whether a territory will join the occupying country  in question isa priori illegitimate, as there can be no hope for a free and fair expression of the will of the people.

 

“The regime of the Russian Federation has broken the principles of international law, and it has betrayed the commitment made as a signatory to the Budapest Memorandum to respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine,” stated Paul Grod, National President of the Ukrainian Canadian Congress. “The decision to hold this referendum is nothing more than a cynical and transparent attempt by the Kremlin to justify the military invasion of a neighboring country,” continued Grod.

 

The Ukrainian Canadian Congress commends the government of Ukraine for their restraint in these extraordinarily difficult times. The UCC expresses its complete solidarity with the people of Ukraine in their brave struggle for democracy and human rights. In particular, the UCC expresses its deep admiration for those serving in Ukraine’s armed forces, who have acted with bravery and honour in the face of severe pressure from a foreign occupying power.

___________________________________________________________________________

 

КУК: “РЕФЕРЕНДУМ” В КРИМУ Є АНТИКОНСТИТУЦІЙНИМ, НЕЛЕГІТИМНИМ ТА НЕЗАКОННИМ

 

Конґрес Українців Канади вважає, що рішення, прийняте Парламентом Криму щодо проведення 16 березня референдуму про статус Криму є антиконституційним, нелегітимним та незаконним. 

 

Українські суди, чиї повноваження розповсюджується на усю територію України, заявили що  обидва рішення: про призначення голови Кабінету Міністрів Криму, а також про проведення такого референдуму є нелегітимними. Кримський Парламент перевищив свої повноваження призначаючи референдум, і відповідно до Конституції України його рішення є незаконними.

 

КУК не визнає референдум та відкидає його результати. Ми високо оцінуємо рішення Уряду Канади, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу про визнання референдуму нелегітимним.

 

Рішення про проведення референдуму прямо порушує ряд статей Конституції України, а головним чином наступні:

 

– Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

– Стаття 19. […] Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

– Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

 

На додаток до явної антиконституційності референдуму, є ще також інші моральні та практичні причини, щоб визнати його нелегітимним. Будь-який референдум, що відбувається в країні, яка знаходиться у стані військової окупації, та на який виноситься рішення про те чи територія країни  повинна приєднатися до країни окупанта, є апріорі нелегітимним, так як немає жодної надії на вільне та справедливе волевиявлення народу.

 

“Режим Російської Федерації порушив принципи міжнародного права, а також зрадив зобов’язання взяті на себе як підписант Будапештського Меморандуму поважати суверенність та територіальну цілісність України,” заявив Павло Ґрод, Президент Конґресу Українців Канади. “Рішення про проведення цього референдуму це ніщо інше як цинічна та неприхована спроба Кремля виправдати військову інтервенцію до сусідньої країни,” продовжив Ґрод.

 

Конґрес Українців Канади високо оцінює стриманість Уряду України у такий надзвичайно важкий час. КУК висловлює свою повну солідарність з народом України, та з їхньою хороброю боротьбою за захист гідності, людських прав та демократії в Україні. Зокрема, КУК висловлює глибоке захоплення тими хто служить в Збройних Силах України, які діють з мужністю та честю під тиском іноземної окупаційної влади. 

 


 
 
 

UCC Media Contact:

The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822  
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади: 

Hаціональний офіс KYK 

телефон: (613) 232 – 8822 

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed